תכנון והכנת השטח, ביצוע הקמה, חיבור לרשת החשמל הארצית, הפעלה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו –וולטאית (PV)

מספר מכרז : 10/2020

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ מזמינה בזאת הצעות למכרז 10/2020

תכנון והכנת השטח, ביצוע הקמה, חיבור לרשת החשמל הארצית, הפעלה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו –וולטאית (PV) וכן אספקה והתקנה של מערכת ניטור על גגות ובאתרים שבבעלות ו/או בחזקתה של החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ ו/או עיריית עפולה.

  • רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את חוברת המכרז, ועומד בכל תנאי הסף המפורטים בה.
  • את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית ברח' יוספטל גיורא 26 (ברוש)  קומה 2, עפולה.
  • מחיר חוברת המכרז 3000 ₪ , בצירוף מע"מ, שלא יוחזרו בכל מקרה.
  • סיור מציעים יתקיים בתאריך : 25.10.2020 , בשעה: 10:00
    כתובת:  קאנטרי קלאב עפולה רח' שד' יצחק רבין 1

        הסיור הינו חובה!!!

  • יש להירשם מראש לסיור באמצעות המייל בלבד: lga0206@afula.muni.il עד לתאריך: 25.10.2020 .
  • בשאלות הבהרה, ניתן לפנות בכתב באמצעות המייל בלבד: lga0206@afula.muni.il

לא יאוחר מתאריך: 01/11/2020 שעה: 16:00.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 15/11/2020