מתן שירותי ניהול פרויקטים

מספר מכרז : 09/2021

1. הזמנה להציע הצעות

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החברה הכלכלית" או "המזמינה") מזמינה בזאת גופים/יחידים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים עבור המזמינה, כמפורט במסמכי חוברת מכרז זו, לרבות החוזה המצורף לה ויתר נספחיו.

2. כללי

החברה הכלכלית מעוניינת להתקשר עם מציע לקבלת שירותי ניהול פרויקטים שיבוצעו על ידי המזמינה (באמצעות קבלנים ובעלי מקצוע לפי העניין) בעיר עפולה (להלן: "העבודות" או "השירותים"). במסגרת תפקידו, יהא מנהל הפרויקטים אחראי לביצוע השירותים כמפורט בנספח ב' למכרז, ובין היתר גם לתחומי

הבאים:

2.1. לימוד הפרוגרמה התכנונית והיכרות עם מתכנן הפרויקט, היועצים לרבות הסכמי ההתקשרות איתם.

2.2. אחריות למכלול ההיבטים ההנדסיים הכרוכים בביצוע הפרויקטים.

2.3. אחריות וסיוע בהכנת מכרזים לשם הוצאת הפרויקטים לפועל ובכל העניינים הנוגעים לתחום ההנדסי המצוי באחריות מנהל הפרויקטים, מעקב ופיקוח על כל תהליכי ההתקשרות עם ספקים וקבלנים במסגרת הפרויקטים שיהיו תחת אחריותו.

2.4. אחריות לתיאום לוחות הזמנים לכל פרויקטים ושמירה על עמידה בהם.

2.5. ניהול שוטף של הפרויקטים, תיאום בין הגורמים השונים, קבלת אישורים נדרשים במועדם.

2.6. מסירת עדכונים שוטפים ותקופתיים, בהתאם לקביעת המזמינה מעת לעת, בנוגע לפרויקטים ולהתקדמות ביצועם. תיאום ויצירת ממשקי עבודה טובים בין כלל השותפים בכל פרויקטים ובין כלל נותני השירותים ומבצעי העבודות בו לשם הצלחת הפרויקטים ועמידה בדרישות

המזמינה לגביו.
2.7. ביצוע כל פעולה סבירה הנדרשת לדעת המזמינה ממנהל פרויקטים סביר ברמת ביצוע מעולה. 2.8. מנהל הפרויקטים יהיה אחראי מטעם המזמינה, לניהול כל תהליך ביצוע הפרויקטים אותם

יידרש לנהל, מהשלב בו יקבלם ועד גמר כל פרויקט, קרי, השלמתו.

2.9. ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקטים ע"י הקבלנים המבצעים, בהתאם לתנאי ההסכמים עימם, ולהוראות התוכניות וכתבי הכמויות, לוחות הזמנים ותקציב הפרויקטים; וכן יהיה אחראי
מנהל הפרויקטים לפקח על הביצוע בתקופת הבדק, כמשמעותה בדין.

2.10. מובהר כי מסגרת הניהול והפיקוח על הפרויקטים תיעשה בהתאם לצורך, ללא הגבלת שעות עבודה [יומיות, שבועיות ו/או חודשיות]. תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה תהא ל-12
חודשים עם אופציה חד צדדית למזמינה להאריך את ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות

בנות 12 חודשים כל אחת.

מכרז פומבי 09/2021 החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ

חתימתי מאשרת בזאת כי קראתי הבנתי ואני מסכים לכל האמור_______________ חתימה+ חותמת

הזוכה במכרז יהיה אחראי על מתן מכלול השירותים, לרבות התיאומים השונים בין כל נותני השירותים שיועסקו, ויבצעו את התפקידים, המטלות והשירותים הקבועים במסמכי חוברת מכרז זו והחוזה המצורף לה, ובהתאם להוראותיהם, וכן בהתאם להנחיות ולהוראות

המזמינה.

יודגש כי האמור בפרק זה מהווה תמצית חלקית בלבד, וכי מידע המחייב הוא כלל המידע המפורט בכל מסמכי חוברת מכרז זו לרבות החוזה המצורף לה.

מודגש ומובהר כי מכרז זה תלוי במימון חיצוני שתקבל המזמינה ולכן תהא המזמינה רשאית לבטל מכרז זה אף לאחר בחירת מציע זוכה ובכל מקרה בו לא יתקבל המימון הנדרש לצורך הוצאתו אל הפועל של מכרז זה.

פרוטוקול שאלות הבהרה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 19.07.2021 בשעה 12:00