מתן שירותי ייעוץ בתחום ההנדסה האזרחית.

מספר מכרז : 6/2018

1 – החברה הכלכלית מעוניינת להתקשר עם מהנדס אזרחי ו/או חברה למתן שרותי ייעוץ בתחום ההנדסה אזרחית (להלן: " "השירותים").

1.1.               הזוכה במכרז ישמש כקבלן ראשי, וככזה יהיה אחראי על מכלול השירותים וזאת בהתאם להנחיות ולהוראות החברה הכלכלית.

1.2.               הזוכה במכרז יידרש לספק את השירותים הבאים: מתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום ההנדסה האזרחית בפרויקטים אותם מבצעת החברה הכלכלית על כל שלביהם, לרבות: סיוע בגיבוש המדיניות ההנדסית של החברה, בדיקה והכנת אומדני עלויות לביצוע פרויקטים, אחריות והכנת תיקי פרויקטים, בדיקת תכנון  וליווי החברה בכל שלבי התכנון בהתאם לדרישות הפרויקט, הכנת ואחריות על הכנת תכניות וכתבי כמויות לביצוע ע"י צוות היועצים והמתכנן, ליווי מקצועי לפרויקטים בתחומי ההנדסה, ליווי ופיקוח על מנהלי הפרויקטים והנחייתם בהתאם, מתן פתרונות לאילוצי ביצוע בפרויקטים, השתתפות בישיבות עפ"י דרישה לרבות באתר הפרויקט. בקרה על קבלנים מבצעים  לאיכות הביצוע של פרויקטים, מעקב ועמידה בלו"ז פרויקטים, עבודה בהתאם להוראות החוק והבטיחות, מתן שרותי ייעוץ וליווי מקצועי למנכ"ל וצוות  עובדי החברה הכלכלית. סיוע בהכנת מכרזים בכל הקשור לתחום ההנדסה האזרחית לרבות, בדיקה ואישור חשבונות  ובקרה על מנהל הפרויקט וכל הנדרש בתחום ע"י מנכ"ל החברה .

1.3.               תמורת ביצוע העבודות תשלם החברה הכלכלית לזוכה תמורה בהתאם למחיר שהציע הזוכה בהצעתו ושלא יעלה על 30,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכמפורט בחוזה המצורף למכרז.

הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל 2- המינים כאחד.

מועד אחרון להגשת הצעות: 16/05/18

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 16/05/18