אספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

מספר מכרז : 05/2023

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ ו/או עיריית עפולה )להלן: "המזמינה"( פונה לקבלת הצעות
מקבלנים העומדים בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו להלן לאספקה, התקנה וניהול של עמדות טעינה
ציבוריות וכן אספקה והתקנה של עמדות טעינה פרטיות, לפי שיקול דעת המזמינה, על פי כל התנאים
המפורטים במסמכי המכרז להלן.

המזמינה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל/ לדחות מכרז זה, כולו או חלקו מכל
סיבה שהיא, וזאת אף אם נשלחה הודעת זכיה ואף אם נחתם חוזה עם הזוכה במכרז. במקרה זה
רשאית המזמינה לבצע את השירותים, כולם או חלקם בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי
שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

שאלות הבהרה – לצפייה לחצו כאן

הארכת מועד המכרז

 

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 14/02/2024 בשעה 12:00