מתן זכות אספקה והקמה של מתקני פרסום אלקטרוניים (LED) וכן לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם ברחבי העיר עפולה

מספר מכרז : 02/2021

מסמך א' – דברי הסבר כלליים מסמך א'

1. מסמכי המכרז המצורפים בקובץ זה מהווים יחדיו את המכרז ומרכיבים את תיק המכרז המלא. עם קבלת תיק המכרז על המציע לוודא שכל המסמכים מצויים ברשותו על פי רשימת המסמכים. לאחר הפקדת מסמכי המכרז לא תתקבלנה טענות על חוסר במסמכים כלשהם.

2. יש לקרוא את כל מסמכי המכרז כשלמות אחת. אי בהירות או סתירות במסמכי המכרז, במידה ויתגלו, יפורשו תוך ראיית מכלול מסמכי המכרז. ניתן לפנות למזמינה בכתב לקבלת הבהרות במועדים הקבועים להלן. התשובה תינתן בכתב והשאלות והתשובות יופצו בין מציעי המכרז

ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו/או תנאיו.

3. הבהרות ו/או תוספות ו/או שינויים שינתנו על ידי המזמינה או מי מטעמה עקב שאלות הבהרה ו/או פניות בכתב שייעשו אל המזמינה ו/או לפי החלטת החברה – יהיו חלק ממסמכי המכרז, הנ"ל יופצו כאמור להלן באתר האינטרנט של המזמינה וכן בתפוצת מייל משותפת למציעים במכרז. מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה. על המציעים חלה החובה

להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט )לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי המכרז.(

4. את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים שיסגרו במעטפה ללא כל סימון שהוא למעט רישום מספר המכרז לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה: בכתובת רח' יוספטל גיורא 26 עפולה, מתחם ברוש לשעבר קומה 2 לא יאוחר מתאריך: 18/04/2021 בשעה: 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה. המזמינה רשאית להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת

הצעות. 5. על המציעים למלא פרטים חסרים במכרז על כל נספחיו, במקומות המיועדים לכך. 6. מחיר חוברת המכרז 800 ש"ח, בצירוף מע"מ שלא יוחזרו בכל מקרה.

בכל בקשת הבהרה ניתן לפנות בכתב לגב' לירון גושן ארד במייל lga0206@afula.muni.il שאלות ו/או הבהרות ייענו בכתב, יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה, ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו/או תנאיו. על המציעים חלה חובה להתעדכן בשאלות ובתשובות כאמור ולצרף עותק מהן, חתום על ידי המציע, למסמכי המכרז. בשאלות ו/או הבהרות כאמור יש להפנות בכתב עד לא יאוחר מיום: 11/04/2021 בשעה 16:00. שאלות והבהרות שיתבקשו לאחר מועד זה ייענו אך ורק במקרים מיוחדים ו/או אם המזמינה תמצא לנכון לעשות כן, עפ"י

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ

2

שיקול דעתה הבלעדי.

מסמך ב' – הזמנה להגשת הצעות

1. כללי : 1.1. החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות

לאספקה והקמה של שלטי פרסום אלקטרוניים (LED) במיקומים המפורטים במסמך ג'2 למכרז (להלן: "מתקני הפרסום") וכן לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם, הכל בהתאם לקבוע במכרז זה.

1.2. מובהר בזאת כי החכ"ל מתחייבת לאפשר הקמה והפעלה של 3 מתקנים לכל הפחות במיקומים שיבחרו על ידה מבין אלו המפורטים במסמך ג'2 למכרז וכי הקמה והפעלה
של כל של נוסף, במיקום מהמיקומים המפורטים במסמך ג'2 או במיקום אחר יעשו

אך ורק בהסכמה הדדית של המזמינה עם המציע שיבחר כזוכה במכרז.

1.3. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את חוברת המכרז ועומד בכל תנאי המכרז (להלן: "המציע" ו/או: "הקבלן"). מציע שלא רכש את מסמכי המכרז אינו רשאי להגיש הצעה
על מסמכים שנרכשו בשם אחר.

1.4. לקבלן תוענק זכות לפרסום מסחרי בשטחי הפרסום המורשים כפי שיפורט במכרז להלן.

פרוטוקול שאלות הבהרה -שלטי לד

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 29/04/2021 בשעה 12:00