למתן זכות להפעלת מזנון בהיכל התרבות – עפולה

מספר מכרז : 08/2021

1. החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להפעלת מזנון חלבי-

כשר בעמדת המזנון במבנה היכל התרבות – מזנון היכל התרבות. 2. את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום,

ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 300 ₪ שלא יוחזר.

3. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להבטחת הצעתו, חתומה כדין על סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים) לטובת החכ"ל. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 07/10/2021.

4. את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 07/07/2021 שעה 12:00.

5. על ההצעה להחיל רצף של המסמכים כאשר כל המסמכים יחתמו על ידי המציע בהתאם לזכויות החתימה בו.

6. מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.

7. החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

8. הפירוט הקיים במכרז אינו פוטר את המציע מאחריותו לבדוק ולוודא את כל הנתונים הרלוונטים לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת הצעה על ידי המציע מהווה אישור המציע לכך שכל סוגי המידע, העובדות, הכללים, התנאים והפרטים האמורים במכרז זה ידועים ומובנים לו וכי הוא לא הסתמך
בהצעתו על אילו ממצגי המכרז, ומשכך לא תישמע ממנו כל טענה בדבר טעות או אי ידיעה של פרט או

עניין כלשהו הקשור במכרז זה.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 07/07/2021 בשעה: 12:00