ייעוץ משפטי חיצוני קבוע

מספר מכרז : 01/2019

בימים אלה נערכת החברה לאיתור יועץ משפטי חיצוני קבוע (להלן – היועץ/המציע), לצורך מתן ייעוץ משפטי לחברה על בסיס תשלום ריטיינר חודשי כנותן שירותים חיצוני.

יובהר כי לא חלה על החברה חובה לעריכת מכרז בקשר עם הליך זה, ולפיכך אין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בדין.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 5/5/2019