מתן שירותי ייעוץ בתחום ההנדסה האזרחית

מספר מכרז : 10/2018

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ )"החברה הכלכלית"( מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות
שיפורטו להלן להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ בתחום ההנדסה האזרחית, כמפורט במכרז זה על
נספחיו, לרבות בחוזה, על נספחיו, המצורף למכרז.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 19/08/2018