קול קורא לקבלת היתר זמני להפעלת מערך קורקינטים חשמליים, ללא תחנות עגינה, במרחב העיר עפולה

מספר מכרז : 01/2021

1.1. גורמים המעוניינים להפעיל בעיר עפולה מערך השכרה של קורקינטים חשמליים שיתופיים בהתאם להוראות מסמך זה ולצורך כך מבקשים לקבל היתר להצבת קורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה רשאים לפנות לחכ"ל עד לא יאוחר מיום 31.8.2021 בשעה 12:00 בהתאם לתנאים

ולהוראות הקובעים במסמך זה.

1.2. היתר ההצבה יינתן למבקשי היתר (באמצעות קול קורא זה) שימצאו כעומדים בתנאי קול קורא זה ויהא בתוקף החל מיום צו תחילת עבודה. לא תינתן זכות או אפשרות להצבת קורקינטים חשמליים שיתופיים שלא באמצעות קול קורא זה. ככל ויוצבו קורקינטים שיתופיים להשכרה ברחבי העיר עפולה ללא היתר הצבה זמני כאמור בקול קורא זה ומכוחו, הנ"ל יפונו בהתאם לסמכות הקנויה

לעירייה בחוק העזר ותוך חיוב בעליהם בהוצאות פינויים.

1.3. בשלב הראשון, תאפשר החכ"ל הפעלת המערך להשכרת קורקינטים חשמליים לתקופת ניסיון בת 12 חודשים המתחילים מיום צו התחלת העבודה.

1.4. החכ"ל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכל עת שתראה לנכון, לבטל היתר הצבה שהוענק ולדרוש הפסקת מתן השירותים בתחומי העיר עפולה על ידי מפעיל השירות תוך סילוק הכלים מכל שטח ציבורי שהוא ברחבי העיר וזאת בתוך פרק זמן כפי שיצוין בהודעת החכ"ל למפעיל
השירות. מובהר כי החכ"ל תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם חלק מהמפעילים או כולם, אף לפני תום מועד התקופה הניסיונית וכן תהיה רשאית להאריך את תקופת הניסיון מבלי שיש בסיום מוקדם של תקופת הניסיון ו/או בדרישות והוראות החכ"ל כאמור לעיל כדי לזכות את מפעיל

השירות בסעד כלשהו.

1.5. כמו כן מובהר,כי החכ"ל כזרוע ביצועית עבור העירייה תהא רשאית לפנות לעירייה בדרישה לביטול.

היתר הצבה זמני שינתן בקשר עם קול קורא זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כן תהא רשאית החכ"ל, לפנות לעירייה בדרישה לשינוי תנאי היתר הצבה זמני שינתן עקב קול קורא זה בשל אי עמידה בתנאי הפעלת השירות ו/או בשל כל סיבה אחרת. בכל מקרה כאמור, תודיע החכ"ל

למפעיל השירות ותאפשר לו להשמיע טענותיו.

-קול קורא- פרוטוקול שאלות הבהרה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 31.8.2021 בשעה 12:00