מתן זכות שימוש במתקן פרסום על גבי גשר הולכי רגל בדרך 65 – מול בית החולים "העמק"

מספר מכרז : 09/2020

מתן זכות שימוש במתקן פרסום על גבי גשר הולכי רגל בדרך 65 – מול בית החולים "העמק"

בהתאם להחלטת החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ , הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז : 30/09/2020

מוארך בזאת עד ליום :

18/10/2020 , יום א', שעה: 12:00

 

בשאלות הבהרה, ניתן לפנות בכתב באמצעות המייל בלבד: lga0206@afula.muni.il

לא יאוחר מתאריך: 11.10.2020 שעה: 16:00.

 

ביתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי

ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר החברה הכלכלית: http://aec.co.il/

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 18/10/2020