מתן זכות שימוש במתקן פרסום על גבי גשר הולכי רגל בדרך 65 – מול בית החולי

מספר מכרז : 09/2020

 

מכרז פומבי 

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ מזמינה בזאת הצעות להגשת מכרז

מכרז פומבי שם המכרז תאריך אחרון להגשה
09/2020 מתן זכות שימוש במתקן פרסום על גבי גשר הולכי רגל בדרך 65 – מול בית החולים "העמק" 30/09/2020

 

רשאי  להגיש הצעה רק מי שרכש את חוברת המכרז, ועומד בכל תנאי הסף המפורטים בה.

את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית ברח' יוספטל גיורא 26  (ברוש)  קומה 2, עפולה.

מחיר חוברת המכרז 300 ₪ ,  בצירוף מע"מ, שלא יוחזרו בכל מקרה.

בשאלות הבהרה, ניתן לפנות בכתב באמצעות המייל בלבד: lga0206@afula.muni.il

לא יאוחר מתאריך: 23/09/2020 שעה: 16:00.

את ההצעות למכרז ניתן להגיש במשרדי המזמינה, לא יאוחר מתאריך: 30/09/2020

 שעה: 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

 

נתנאל כהן – מנכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ

 

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 30/09/2020