מתן זכות לפרסום מסחרי על גבי מתקני פרסום חוצות ("בילבורד") ברחבי העיר עפולה

מספר מכרז : 03/2023

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות למתן זכות לפרסום מסחרי על גבי מתקני פרסום חוצות ("בילבורד") ברחבי העיר עפולה (להלן: "מתקני הפרסום") וכן
לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם, הכל בהתאם לקבוע במכרז זה.

מכרז 03.2023 בילבורד -פרוטוקול שאלות הבהרה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 24/05/2023 בשעה 12:00