למתן זכות להפעלת מזנון באתר פארק לב העמק (שנתי)

מספר מכרז : 02/2024

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מציעים העומדים בתנאי
הסף להציע הצעתם לניהול והפעלה של מזנון פארק לב העמק (להלן: "המזנון") בהתאם להוראות מכרז זה על
נספחיו למשך תקופה בסיסית בת 12 חודשים ועוד 4 תקופות אופציה (הכפופות להסכמת המזמינה).

 

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 02/06/2024 בשעה 12:00