למתן זכות להפעלת מזנון באתר היכל התרבות העירוני (שנתי)

מספר מכרז : 01/2024

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מציעים העומדים בתנאי הסף
להציע הצעתם לניהול והפעלה של מזנון את היכל התרבות העירוני (להלן: "המזנון") בהתאם להוראות מכרז זה
על נספחיו למשך תקופה בסיסית בת 12 חודשים ועוד 4 תקופות אופציה (הכפופות להסכמת המזמינה).

 

 

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 02/06/2024 בשעה 12:00