יחידות מסחריות בשוק העירוני הישן בעפולה

מספר מכרז : 06/2023

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לשכירת יחידות מסחריות בשוק
העירוני הישן בעפולה שכתובתו קהילת ציון, בשכירות שאינה מוגנת בגודל ובמיקום כמפורט במכרז
ובמסמך ב'1 לו (להלן: "היחידות" וכל אחת מהן "היחידה"), לתקופה של 36 חודשים עם אופציה ל-24
חודשי שכירות נוספים, על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

הארכת מועד המכרז

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 14/02/2024 בשעה 12:00