מתן זכות אספקה והקמה של מתקני פרסום אלקטרוניים (LED) וכן לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם ברחבי העיר עפולה

מספר מכרז : 16/2021

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לאספקה והקמה

של שלטי פרסום אלקטרוניים (LED) במיקומים המפורטים במסמך ג'2 למכרז (להלן: "מתקני

הפרסום") וכן לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם, הכל בהתאם לקבוע במכרז זה.

מובהר בזאת כי החכ"ל מתחייבת לאפשר הקמה והפעלה של 3 מתקנים לכל הפחות במיקומים שיבחרו על ידה מבין אלו המפורטים במסמך ג'2 למכרז וכי הקמה והפעלה של כל של נוסף,
במיקום מהמיקומים המפורטים במסמך ג'2 או במיקום אחר יעשו אך ורק בהסכמה הדדית של

המזמינה עם המציע שיבחר כזוכה במכרז.

רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את חוברת המכרז ועומד בכל תנאי המכרז (להלן: "המציע" ו/או: "הקבלן"). מציע שלא רכש את מסמכי המכרז אינו רשאי להגיש הצעה על מסמכים שנרכשו בשם
אחר.

לקבלן תוענק זכות לפרסום מסחרי בשטחי הפרסום המורשים כפי שיפורט במכרז להלן.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 04/11/2021 בשעה 12:00