מתן זכות אספקה והקמה של מתקני פרסום אלקטרוניים (LED) וכן לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם ברחבי העיר עפולה

מספר מכרז : 12/2021

מסמך א'

1. מסמכי המכרז המצורפים בקובץ זה מהווים יחדיו את המכרז ומרכיבים את תיק המכרז המלא. עם קבלת תיק המכרז על המציע לוודא שכל המסמכים מצויים ברשותו על פי רשימת המסמכים. לאחר הפקדת מסמכי המכרז לא תתקבלנה טענות על חוסר במסמכים כלשהם.

2. יש לקרוא את כל מסמכי המכרז כשלמות אחת. אי בהירות או סתירות במסמכי המכרז, במידה ויתגלו, יפורשו תוך ראיית מכלול מסמכי המכרז. ניתן לפנות למזמינה בכתב לקבלת הבהרות במועדים הקבועים להלן. התשובה תינתן בכתב והשאלות והתשובות יופצו בין מציעי המכרז ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי

המכרז ו/או תנאיו.

3. הבהרות ו/או תוספות ו/או שינויים שינתנו על ידי המזמינה או מי מטעמה עקב שאלות הבהרה ו/או פניות בכתב שייעשו אל המזמינה ו/או לפי החלטת החברה – יהיו חלק ממסמכי המכרז, הנ"ל יופצו כאמור להלן באתר האינטרנט של המזמינה וכן בתפוצת מייל משותפת למציעים במכרז. מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה. על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר

האינטרנט )לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי המכרז(.

4. את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים שיסגרו במעטפה ללא כל סימון שהוא למעט רישום מספר המכרז לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה: בכתובת רח' יוספטל גיורא 26 עפולה, מתחם ברוש לשעבר קומה 2 לא יאוחר מתאריך: 25.8.2021 בשעה: 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

המזמינה רשאית להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות. 5. על המציעים למלא פרטים חסרים במכרז על כל נספחיו, במקומות המיועדים לכך. 6. מחיר חוברת המכרז 800 ש"ח, בצירוף מע"מ שלא יוחזרו בכל מקרה. 7. בכל בקשת הבהרה ניתן לפנות בכתב לגב' לירון גושן ארד במייל lga0206@afula.muni.il שאלות ו/או

הבהרות ייענו בכתב, יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה, ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו/או תנאיו. על המציעים חלה חובה להתעדכן בשאלות ובתשובות כאמור ולצרף עותק מהן, חתום על ידי המציע, למסמכי המכרז. בשאלות ו/או הבהרות כאמור יש להפנות בכתב עד לא יאוחר מיום: 18.8.2021 בשעה 16:00. שאלות והבהרות שיתבקשו לאחר מועד זה ייענו אך ורק במקרים מיוחדים ו/או אם

המזמינה תמצא לנכון לעשות כן, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 25.08.2021 בשעה 12:00