מכרז פומבי מס' 06/2022 – למכירת מבנים יבילים

מספר מכרז : 06/2022

לצפייה בתוכנית מבנה יביל:
לחצו כאן להורדת תכנית מבנה יביל

לצפייה בפרוטוקול שאלות הבהרה:
לחצו כאן להורדת הפרוטוקול

תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירת פשע או קלון:
לחצו כאן להורדת המסמך

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 20/06/2022 בשעה 12:00