מכרז מסגרת – למתן שירותים לתכנון, ניהול ופיקוח לפרויקטים בעפולה

מספר מכרז : 08/2018

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה )להלן: "החכ"ל" ו/או: "המזמינה"( מזמינה בזה הצעות להתקשרות
בחוזה מסגרת למתן שירותי ניהול ופיקוח עבור עבודות פיתוח, תשתיות, תשתיות על, הקמת מוסדות
ציבור ויתר עבודות ו/או פרויקטים ]להלן: "שירותי הניהול"[ הכל כמפורט בחוברת מכרז זו.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 07/10/2018