מכרז למתן שירותי פיקוח בתחום הגינון

מספר מכרז : 02/2023

החברה הכלכלית מעוניינת להתקשר עם מציע לקבלת שירותי פיקוח בתחום הגינון העירוני בעיר עפולה (להלן: "העבודות" או "השירותים").
במסגרת תפקידו, יהא המציע אחראי לביצוע השירותים כמפורט בנספח ב' למכרז.
מובהר כי השירותים המפורטים במכרז זה יוענקו למזמינה ו/או לעיריית עפולה, הכל בהתאם להוראות המזמינה.

לצפייה בהארכת מכרז למתן שירותי בקרה לחצו כאן

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 26/02/2023