מכרז אספקת ציוד חדר כושר- קאנטרי עפולה

מספר מכרז : 01/2023

במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה לספק, להתקין ולתחזק את ציוד הכושר בקאנטרי בעפולה בתנאים ובמועדים הקבועים במכרז זה ובהסכם המצורף לו.

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים לחצו כאן

לצפייה בהארכת מועד הגשת שאלות הבהרה לחצו כאן

לצפייה בבקשה להגשת הצעות לחצו כאן

לצפייה בהארכת מכרז פומבי לחצו כאן

לצפייה פרוטוקול שאלות הבהרה לחצו כאן

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 26/02/2023 בשעה 12:00