לקירוי בריכת שחייה עירונית בעפולה

מספר מכרז : 13/2021

הוראות כלליות
1. החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "החכ'ל" ו/או "המזמינה"), מזמינה בזאת הצעות

מחיר לתכנון, ייצור והתקנת קירוי לבריכת השחייה עירונית בעפולה עלית – הכל כמפורט בחוברת זאת ונספחיה. 2. רקע ותיאור הפרויקט

2.1. במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה לתכנן, לייצר, לספק ולהתקין קירוי לבריכת השחייה העירונית בעפולה בתנאים ובמועדים הקבועים במכרז זה ובהסכם המצורף לו. שטח הבריכה הינו 980 מ"ר – רוחב – 28 מ', אורך – 35 מ'. הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודה נשוא מכרז זה בהתאם לדרישות המזמינה
ולהוראות מכרז זה לרבות הוראות המפרטים המהווים חלק ממכרז זה וההסכם המצורף לו, ולבצע כל עבודה ו/או פעולה הכרוכה בכך, לרבות אספקת והתקנת חומרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למפרטים ולדרישות המזמינה המופיעות בחוברת זו ו/או כפי שיהיו מעת לעת, וכן לבצע את כל הפעולות הנוספות הנדרשות עפ"י מסמכי מכרז זה לרבות קבלת היתרים, מתן אישורים, תעודות גמר, אישורי

יועצים נדרשים ו/או תעודות, וזאת במסגרת הזמנים ו/או המועדים הקצובים במסמכי המכרז ומבלי שהדבר מקים לו זכות לתמורה נוספת כלשהי.

2.2. מובהר כי התיאור דלעיל הינו כללי, ואינו מהווה מצג ממצה של הפרויקט והדרישות שיחולו על המציע הזוכה וכן אינו מהווה גריעה ו/או הגבלה של איזו מחובות ו/או התחייבויות הזוכה במכרז.

2.3. במסגרת ביצוע עבודתו, יהא המציע הזוכה מחויב לעמידה בהוראות הפרוגרמה המהווה חלק ממסמכי מכרז זה וכן דרישות מפעל הפיס כפי שיהיו. מודגש ומובהר כי מכרז זה תלוי במימון חיצוני שתקבל
המזמינה ולכן תהא המזמינה רשאית לבטל/לדחות מכרז זה אף לאחר בחירת מציע זוכה (ואף לאחר

התחלת עבודות) ובכל מקרה בו לא יתקבל המימון הנדרש לצורך הוצאתו אל הפועל של מכרז זה.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 25.08.2021 בשעה 12:00