לקירוי בריכת השחייה העירונית בעפולה

מספר מכרז : 17/2021

לצפייה פרוטוקול שאלות הבהרה

במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה לתכנן, לייצר, לספק ולהתקין קירוי לבריכת השחייה העירונית בעפולה בתנאים ובמועדים הקבועים במכרז זה ובהסכם המצורף לו. שטח הבריכה הינו 980 מ"ר – רוחב – 28 מ', אורך – 35 מ'. הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודה נשוא מכרז זה בהתאם לדרישות המזמינה ולהוראות מכרז זה לרבות הוראות נספחים ב', ב'1, ב'2 וההסכם המהווים חלק ממכרז זה וההסכם

המצורף לו, ולבצע כל עבודה ו/או פעולה הכרוכה בכך, לרבות אספקת והתקנת חומרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למפרטים ולדרישות המזמינה המופיעות בחוברת זו ו/או כפי שיהיו מעת לעת, וכן לבצע את כל הפעולות הנוספות הנדרשות עפ"י מסמכי מכרז זה לרבות קבלת היתרים, מתן אישורים, תעודות גמר, אישורי יועצים נדרשים ו/או תעודות, וזאת במסגרת הזמנים ו/או המועדים הקצובים

במסמכי המכרז ומבלי שהדבר מקים לו זכות לתמורה נוספת כלשהי.

מובהר כי התיאור דלעיל הינו כללי, ואינו מהווה מצג ממצה של הפרויקט והדרישות שיחולו על המציע הזוכה וכן אינו מהווה גריעה ו/או הגבלה של איזו מחובות ו/או התחייבויות הזוכה במכרז.

במסגרת ביצוע עבודתו, יהא המציע הזוכה מחויב לעמידה בהוראות הפרוגרמה ודרישות מפעל הפיס. מודגש ומובהר כי מכרז זה תלוי במימון חיצוני שתקבל המזמינה ולכן תהא המזמינה רשאית
לבטל/לדחות מכרז זה אף לאחר בחירת מציע זוכה (ואף לאחר התחלת עבודות) ובכל מקרה בו לא יתקבל המימון הנדרש לצורך הוצאתו אל הפועל של מכרז זה.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 08/11/2021 שעה 12:00