למתן שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות

מספר מכרז : 06/2021

הנדון: הודעה בדבר פרסום מכרז למתן שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "המזמינה"), מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעת מחיר למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת וייעוץ חשבונאי בעניינים פיננסיים, מיסויים ועניינים כלכליים וחשבונאים אחרים, הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "ההצעה").

רשאים להשתתף במכרז, יחידים ותאגידים העומדים במועד הגשת הצעותיהם בכל תנאי הסף ותנאי העמידה במכרז, המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים, הכול כמפורט ובכפוף לאמור במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המזמינה בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 14:00 בתמורה לסך של – 300 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה. רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה (ללא תשלום).

את ההצעה ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך: 18/4/2021 בשעה :12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה. המזמינה תהא רשאית לדחות את המועד האמור בהודעה באתר האינטרנט שלה (על אחריות המציעים להתעדכן בהודעות המפורסמות באתר המזמינה בקשר עם המכרז).

ההצעה תוגש על גבי הטופס המצ"ב כמסמך 11, חתומה ע"י המציע, ובצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות ההליך וכמפורט במכרז על נספחיו.

את ההצעות יש להגיש בתוך מעטפה סגורה, עליה יצוין מספר המכרז וכותרתו בלבד (מכרז מס' 06/2021 למתן שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות), ללא כל פרטי זיהוי, וזאת במסירה ידנית, במשרדי המזמינה, בכתובת גיורא יוספטל 26, קומה שנייה, עפולה.

אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים. הוראות המכרז מנוסחות

מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד. לשאלות ובירורים יש לפנות בדוא"ל: lga0206@afula.muni.il.

פרוטוקול שאלות הבהרה רוח

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 29/04/21 בשעה 12:00