למתן זכות להפעלת מזנונים בקאנטרי קלאב העירוני בעפולה

מספר מכרז : 05/2021

מכרז מס' 05/2021 למתן זכות להפעלת מזנונים בקאנטרי קלאב העירוני בעפולה הזמנה להגשת הצעות

1. החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להפעלתם של מזנונים כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז – תנאי המכרז, ובהסכם המצ"ב למכרז והמהווה חלק ממנו.

1. את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 500 ₪ שלא יוחזר.

1. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להבטחת הצעתו, חתומה כדין על סך של 4,000 ₪ (ארבעת אלפים שקלים חדשים) לטובת החכ"ל ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 18/07/1011.

1. את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 18/04/1011 שעה 11:00.

1. על ההצעה להחיל רצף של המסמכים כאשר כל המסמכים יחתמו על ידי המציע בהתאם לזכויות החתימה בו. 4. מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון. 5. החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות

לנהל מו"מ עם המציעים.

6. הפירוט הקיים במכרז אינו פוטר את המציע מאחריותו לבדוק ולוודא את כל הנתונים הרלוונטיים לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת הצעה על ידי המציע מהווה אישור המציע לכך שכל סוגי המידע, העובדות, הכללים, התנאים והפרטים האמורים במכרז זה ידועים ומובנים לו וכי הוא לא הסתמך בהצעתו על אילו ממצגי המכרז,

ומשכך לא תישמע ממנו כל טענה בדבר טעות או אי ידיעה של פרט או עניין כלשהו הקשור במכרז זה.

 

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 29/04/2021 בשעה 12:00