הפעלת מזנונים לעונת הרחצה 2021

מספר מכרז : 03/2021

מכרז מס' 03/2021 למתן זכות להפעלת מזנון בבריכה העירונית בעפולה עילית הזמנה להגשת הצעות

1. החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להפעלתו של מזנון בבריכה העירונית בעפולה עילית (להלן: "המזנון") במשך תקופת הפעלת הבריכה כפי שתהיה.

2. לשם הבהירות מובהר כי נכון למועד פרסום המכרז פעילה הבריכה רק בחודשי הקיץ ואולם ככל שיוקם קירוי לבריכה, תופעל הבריכה במהלך תקופות נוספות על פני השנה אשר גם במהלכן ידרש הזוכה במכרז זה להפעיל
את המזנון, זאת, מבלי שיחול כל שינוי בדמי ההרשאה המשולמים על ידו.

3. את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 300 ₪ שלא יוחזר.

4. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להבטחת הצעתו, חתומה כדין על סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים) לטובת החכ"ל. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 18/07/2021.

5. את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 18/04/2021 שעה 12:00.

6. על ההצעה להחיל רצף של המסמכים כאשר כל המסמכים יחתמו על ידי המציע בהתאם לזכויות החתימה בו. 7. מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון. 8. החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות

לנהל מו"מ עם המציעים.

9. הפירוט הקיים במכרז אינו פוטר את המציע מאחריותו לבדוק ולוודא את כל הנתונים הרלוונטיים לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת הצעה על ידי המציע מהווה אישור המציע לכך שכל סוגי המידע, העובדות, הכללים, התנאים והפרטים האמורים במכרז זה ידועים ומובנים לו וכי הוא לא הסתמך בהצעתו על אילו ממצגי המכרז,

ומשכך לא תישמע ממנו כל טענה בדבר טעות או אי ידיעה של פרט או עניין כלשהו הקשור במכרז זה.

————————————–

החברה הכלכלית לעפולה מזמינה פניות מצד גורמים המעוניינים להפעיל את המזנונים בקאנטרי קלאב ובבריכה העירונית בעפולה עילית בעונת הרחצה 2021.

מובהר כי הסכם ההתקשרות (למעט תקופתה) יהיו בהתאם לקבוע במכרזים המפורסמים באתר החברה הכלכלית.

פניות יתקבלו עד ליום חמישי, 13.05.2021 בשעה 12:00

השארת פרטים ליצירת קשר והצעת מחיר בקישור:
https://forms.gle/ccGjE18GTZpk64TN8

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 13/5/2021 בשעה 12:00