להשכרת שטחי משרדים במרכז יזמות וחדשנות טכנולוגית במבנה הקאנטרי קלאב בעפולה

מספר מכרז : 14/2021

לצפייה בנספח מכרז 14.2021 -פרוטוקול שאלות הבהרה

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לשכירת שטחי משרדים בגדלים של 667 מ"ר ו- 154 מ"ר למשך תקופת החוזה, הכול בכפוף לתנאים ולדרישות הקבועים
במסמכי ההזמנה. ניתן להגיש הצעה לאחד או יותר מהשטחים אך מבלי שהצעה בגין שטח אחד תהא מותנית בזכיית המציע בהצעתו לשטח אחר מהשטחים המוצעים להשכרה במסגרת מכרז זה. תשומת

לב המציעים להבדל בין השטחים במסגרתו שטח 667 הינו שטח הכולל כבר התאמות למשרדים ואילו שטח 154 אינו כולל התאמות למשרדים, התאמות אשר יהיו באחריותו הבלעדית של הזוכה במכרז לגבי יחידה 154 ועל חשבונו.

2. יש לקרוא את מסמכי המכרז כמקשה אחת. אי בהירות או סתירות במסמכי המכרז, במידה ויתגלו, יפורשו תוך ראיית מכלול מסמכי המכרז. בשאלות ובקשת להבהרה ניתן לפנות לגברת לירון גשן ארד
במייל lga0206@afula.muni.il תשובות לשאלות ולבקשות הבהרה ינתנו בכתב, יפורסמו באתר
האינטרנט של המזמינה ויופצו בין המציעים שרכשו את חוברת המכרז עד אותו מועד ויהוו חלק בלתי

נפרד ממכרז זה. על המציעים חלה חובה להתעדכן בשאלות ובתשובות כאמור ולצרף עותק מהן, חתום על ידי המציע ,למסמכי המכרז. שאלות ו/או בקשות הבהרות כאמור יש להפנות בכתב עד לא יאוחר מיום28.10.2020 בשעה 16:00. שאלות והבהרות שיתבקשו לאחר מועד זה ייענו אך ורק במקרים

מיוחדים ו/או אם המזמינה תמצא לנכון לעשות כן, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 3. את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום,

ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 400 ₪ שלא יוחזר.

4. על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף, חתומה כדין בסכום של 30,000 ₪ (ובמילים שלושים אלף ש"ח) בגין שטח בגודל 667 ובסכום של 7,500 ₪ (שבעת אלפים וחמש מאות ₪), לטובת החכ"ל.

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד חלוף 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

5. את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 4.11.2021 שעה 12:00.

6. ניתן לראות את השטחים המוצעים להשכרה במסגרת מכרז זה עד למועד האחרון להגשת הצעות, בתיאום מראש מול הגב' לירון גושן ארד במייל lga0206@afula.muni.il תיאום ביקור כאמור יעשה עד
לא יאוחר מ 28.10.2021 שעה 16:00 .

7. מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.

8. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 4.11.2021 בשעה 12:00