להשכרת נכס בשד' ארלוזורוב בעפולה (דקליה, קפה ארומה)

מספר מכרז : 11/2020

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לשכירת נכס בשטח של כ – 168 מ"ר מבנה ו- 80 מ"ר רחבת ישיבה חיצונית בשד' ארלוזורוב בעפולה, הכול בכפוף לתנאים ולדרישות הקבועים במסמכי ההזמנה.

את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 800 ₪ שלא יוחזר.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להבטחת הצעתו, חתומה כדין על סך של 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים) לטובת החכ"ל.

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 24/04/2021. את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 24/01/2021 שעה 12:00. מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.

בחירת ההצעה הזוכה תעשה על פי גובה ההצעות שימצאו תקינות לאחר בחינתן, בכפוף לסבירותה אל מול אומדן המכרז. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

פרוטוקול שאלות הבהרה – ארלוזורוב

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 24/1/2021