להשכרת יחידות מסחריות בשוק העירוני הישן בעפולה

מספר מכרז : 07/2021

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לשכירת יחידות מסחריות בשוק העירוני הישן בעפולה בגדלים המפורטים להלן ובמיקומים המפורטים בחוברת מכרז זו (לרבות במסמך ב'1 למסמכי המכרז):

1. חנות המסומנת בתסריט בספרה 3 (להלן: "יחידה 3"). 2. חנות המסומנת בתסריט בספרה 5 (להלן: "יחידה 5"). 3. חנות המסומנת בתסריט בספרה 11 (להלן: "יחידה 11"). 4. חנות המסומנת בתסריט בספרה 12 (להלן: "יחידה 12"). 5. חנות המסומנת בתסריט בספרה 85 (להלן: "יחידה 85"). 6. חנות המסומנת בתסריט בספרות 91 ו- 92 (להלן: "יחידה 91").

(כולן ביחד יכונו לשם הנוחות "היחידות") גודל כל יחידה הינו כ- 11-16 מ"ר למעט יחידה 91 (המהווה איחוד של יחידות 91 ו – 92 בתשריט) שהינה

בשטח כפול מן האמור.

הכול בכפוף לתנאים ולדרישות הקבועים במסמכי ההזמנה.

את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 300 ₪ שלא יוחזר.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף כמסמך ד'1 להבטחת הצעתו, חתומה כדין על סך של 3,000 ₪ בגין כל יחידה לגביה הוא מגיש הצעתו ולטובת החכ"ל. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 07.10.2021

את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת (ככל שמדובר בתאגיד) וחתימה על ידי המציע וכן מעטפה ובה הערבות הבנקאית להצעה, יש לאגד במעטפת המכרז, שתוכנס לתיבת המכרזים (ידנית על ידי המציע או מי מטעמו) שבמשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 07.07.2021 בשעה 12:00.

מובהר בזאת כי חרף העובדה שבמסגרת מכרז זה מוצעות להשכרה 6 יחידות נפרדות, יהא כל מציע רשאי להגיש הצעתו לאחת או יותר מן היחידות המוצעות תוך שכל אחת מהצעותיו תיבחן בנפרד ותהא עצמאית ובלתי תלויה ביתר הצעותיו. מציע אינו רשאי להתנות הצעה לגבי נכס אחד בקבלת המזמינה את הצעת

המציע לגבי יחידה אחרת מבין היחידות המוצעות במסגרת מכרז זה.

מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.

בחירת ההצעה הזוכה לגבי כל אחת מהיחידות המוצעות במסגרת מכרז זה תעשה על פי גובה ההצעות שימצאו תקינות לאחר בחינתן, בכפוף לסבירות ההצעה אל מול האומדן ובכפוף לעמידת המציע בתנאי הסף ובדרישות המכרז. מובהר כי אומדן יחידת 91 יהא כפל האומדן ביחס ליתר היחידות. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, בכפוף להוראות כל דין. מובהר כי ככל שתהא מניעה כלשהי למסירת יחידה (לדוגמה בשל פלישה אליה) תהא לחכ"ל תקופה בת 3 חודשים להסדיר את המצב לאחריה יהא הזוכה זכאי וותר על שכירת היחידה ללא כל סעד נוסף למי מהצדדים.

פרוטוקול שאלות הבהרה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 07.07.2021 בשעה: 12:00