להשכרת יחידות מסחריות בשוק העירוני הישן בעפולה

מספר מכרז : 11/2021

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לשכירת יחידות מסחריות בשוק העירוני הישן בעפולה בגדלים המפורטים להלן ובמיקומים המפורטים בחוברת מכרז זו (לרבות במסמך ב'1 למסמכי המכרז):

1. חנות המסומנת בתסריט בספרות 11 – 12 (להלן: "יחידה 11"). 2. חנות המסומנת בתסריט בספרה 85 (להלן: "יחידה 85").

(כולן ביחד יכונו לשם הנוחות "היחידות") גודלה של יחידה 85 הינו כ- 11-16 מ"ר וגודלה של יחידה 11 (שהינה חיבור של יחידות 11 ו – 12) הינו כפול

מן האמור.

הכול בכפוף לתנאים ולדרישות הקבועים במסמכי ההזמנה.

את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 300 ₪ שלא יוחזר.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף כמסמך ד'1 להבטחת הצעתו, חתומה כדין על סך של 3,000 ₪ בגין כל יחידה לגביה הוא מגיש הצעתו ולטובת החכ"ל. מובהר כי מציע יידרש לרכישת חוברת מכרז אחת בלבד גם אם הוא מציע הצעות בגין שתי היחידות. בכל מקרה יצרף המציע

העתק אישור התשלום בגין החוברת לכל אחת מהצעותיו. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 25/11/2021.

את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת (ככל שמדובר בתאגיד) וחתימה על ידי המציע וכן מעטפה ובה הערבות הבנקאית להצעה, יש לאגד במעטפת המכרז, שתוכנס לתיבת המכרזים (ידנית על ידי המציע או מי מטעמו) שבמשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 25/08/2021 בשעה 12:00.

מובהר בזאת כי חרף העובדה שבמסגרת מכרז זה מוצעות להשכרה 2 יחידות נפרדות, יהא כל מציע רשאי להגיש הצעתו לאחת היחידות בלבד או לשתי היחידות המוצעות תוך שכל אחת מהצעותיו תיבחן בנפרד ותהא עצמאית ובלתי תלויה ביתר הצעותיו. מציע אינו רשאי להתנות הצעה לגבי נכס אחד בקבלת

המזמינה את הצעת המציע לגבי יחידה אחרת מבין היחידות המוצעות במסגרת מכרז זה.

פרוטוקול שאלות הבהרה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 25.08.21 בשעה 12:00