להשכרת יחידות מסחריות במבנה הקאנטרי קלאב העירוני בעפולה

מספר מכרז : 01/2021

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לשכירת יחידות מסחריות במבנה הקאנטרי קלאב העירוני בעפולה בשטחים כדלקמן: יחידה 1 – חנות בגודל 12 מ"ר (להלן: "יחידה 12") יחידה 2 – חנות בגודל 22 מ"ר (להלן: "יחידה 22") יחידה 3 – חנות בגודל 26 מ"ר (להלן: "יחידה 26") יחידה 4 – חנות בגודל 100 מ"ר (להלן: "יחידה 100")

הכול בכפוף לתנאים ולדרישות הקבועים במסמכי ההזמנה. את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן

לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 300 ₪ שלא יוחזר. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להבטחת הצעתו, חתומה כדין

על סך של 3,000 ₪ בגין כל יחידה לגביה הוא מגיש הצעתו ולטובת החכ"ל.

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 18/07/2021.

את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 18/04/2021 שעה 12:00. הערבות/יות הבנקאית/ות להצעה ונספח הצעת המציע יוכנסו למעטפה נפרדת שתוכנס גם היא למעטפת

המכרז.

מובהר בזאת כי חרף העובדה שבמסגרת מכרז זה כלולות ארבע יחידות שונות, יהא כל מציע רשאי להגיש הצעתו לאחת או יותר מן היחידות המוצעות תוך שכל אחת מהצעותיו תיבחן בנפרד. מציע אינו רשאי להתנות הצעה לגבי נכס אחד בקבלת הצעת המציע לגבי יחידה אחרת מבין המוצעות במסגרת מכרז זה.

מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.

בחירת ההצעה הזוכה לגבי כל אחת מהיחידות המוצעות במסגרת מכרז זה תעשה על פי גובה ההצעות שימצאו תקינות לאחר בחינתן, בכפוף לסבירותה אל מול האומדן. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

פרוטוקול שאלות הבהרה (חנויות בקאנטרי)

מדידה חנות קאנטרי קלאב

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 29/04/2021 בשעה 12:00