להשכרת יחידה מסחרית בשוק העירוני הישן בעפולה

מספר מכרז : 15/2021

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לשכירת יחידה מסחרית שמספרה 85 בשוק העירוני הישן בעפולה ושהינה בגודל של כ 11-16 מ"ר ובמיקום המפורט בחוברת מכרז זו (לרבות במסמך ב'1 למסמכי המכרז)(להלן: "היחידה") הכול בכפוף לתנאים ולדרישות הקבועים במסמכי

ההזמנה. את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליה, לרבות נוסח החוזה עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן

לרכוש במשרדי החכ"ל, תמורת תשלום של 300 ₪ שלא יוחזר.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף כמסמך ד'1 להבטחת הצעתו, חתומה כדין על סך של 3,000 ₪ בגין כל יחידה לגביה הוא מגיש הצעתו לטובת החכ"ל וכן אישור תשלום על ידו בגין רכישת חוברת המכרז. ערבות כאמור תעמוד בתוקפה עד לתום 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז..

את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת (ככל שמדובר בתאגיד) וחתימה על ידי המציע וכן מעטפה ובה הערבות הבנקאית להצעה, יש לאגד במעטפת המכרז, שתוכנס לתיבת המכרזים (ידנית על ידי המציע או מי מטעמו) שבמשרדי החכ"ל לא יאוחר מתאריך 4/11/2021 בשעה 12:00.

מובהר בזאת כי חרף העובדה שבמסגרת מכרז זה מוצע ת להשכרה יחידה אחת בלבד. מציע שלא ימלא אחר כל תנאי ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.

בחירת ההצעה הזוכה במסגרת מכרז זה תעשה על פי גובה ההצעות שימצאו תקינות לאחר בחינתן, בכפוף לעמידת המציע בתנאי הסף ובדרישות המכרז. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, בכפוף להוראות כל דין. מובהר כי ככל שתהא מניעה כלשהי למסירת היחידה (לדוגמה בשל פלישה אליה) תהא לחכ"ל תקופה בת 4 חודשים להסדיר את המצב לאחריה יהא הזוכה זכאי וותר על שכירת היחידה ללא כל סעד נוסף למי מהצדדים.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 04/11/2021 בשעה 12:00