להקמת פארק אופניים "פאמפטרק" בעפולה

מספר מכרז : 10/2021

מכרז 10-2021- הארכת מכרז – הודעת הארכת מכרז.

הזמנה להציע הצעות 1. החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "החכ"ל" ו/או: "המזמינה"), מזמינה בזה הצעות

מחיר להקמת מסלול אופניים אתגרי "פאמפטרק" בעפולה – הכל כמפורט בחוברת זאת ונספחיה. 2. רקע ותיאור הפרויקט

2.1. במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה לתכנן ולבצע הקמה של פארק אופניים על גבי שטח בגודל של כ 1,800 מ"ר עם מסלול סטנדרטי באורך כ 120 מטר (עם מדשאות מגוננות בצדי ולאורך המסלול על כלל השטח המתוכנן) בהתאם לדרישות המזמינה ולהוראות מכרז זה לרבות הוראות המפרטים (נספח ב') המהווים חלק ממכרז זה, ולבצע כל עבודה ו/או פעולה הכרוכה בכך, לרבות אספקת והתקנת חומרים הדרושים

לשם ביצוע העבודה בהתאם למפרטים ולדרישות המזמינה המופיעות בחוברת זו ו/או כפי שיהיו מעת לעת, וכן לבצע את כל הפעולות הנוספות הנדרשות עפ"י מסמכי מכרז זה לרבות מתן אישורים ו/או תעודות, וזאת במסגרת הזמנים ו/או המועדים הקצובים במסמכי המכרז.

2.2. מובהר כי התיאור דלעיל הינו כללי, ואינו מהווה מצג ממצה של הפרויקט והדרישות שיחולו על המציע הזוכה וכן אינו מהווה גריעה ו/או הגבלה של איזו מחובות ו/או התחייבויות הזוכה במכרז.

3. לוח זמנים למכרז 3.1. להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

3.2. המזמינה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם לפרטים שמסרו בעת רכישת מסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית ברחוב גיורא יוספטל 26, קומה 2, עפולה. מחיר חוברת המכרז הינו 800 ש"ח, בצירוף מע"מ, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

ביטול מכרז 10.2021 – הודעה על ביטוח המכרז

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 26.07.2021 שעה 12:00