אספקת גז בישול (גפ"מ) לקאנטרי קלאב עפולה (רצ"ב חוברת המכרז)

מספר מכרז : 11/2018

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ ("החברה הכלכלית/ המזמינה") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה לאספקת גז בישול (גפ"מ) והתקנת מערכת גז אשר תושאל לתקופת ההסכם למזמינה, הכל – כמפורט בחוברת מכרז זו, על נספחיה [לרבות החוזה ונספחיו].

פעילות מועד

מועד מפגש וסיור קבלנים 08/08/2018 שעה: 12:00

מועד אחרון לשאלות הבהרה 15/08/2018 שעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות 23/08/2018 שעה 12:00

תוקף ערבות הגשה למכרז 23/11/2018

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 23/08/2018