חברי דירקטוריון

  • מר אבי אלקבץ                      ראש העיר – יו"ר הדירקטוריון       
  • מר עדן יוקלר                        נציג ציבור – מ״מ יו״ר דירקטוריון 
  • מר חביב פרץ                        מ״מ וסגן ראש העיר, דירקטור
  • מר שלום שלמה                     מנכ״ל העירייה, דירקטור
  • אדריכלית אורה פיסטינר          מהנדסת הועדה המקומית לתכנון ובניה, דירקטורית
  • גב׳ שרית דהן                        מנהלת אגף תכנון ובקרה, דירקטורית
  • גב' ענבל כידרה אפשטיין         נציגת ציבור, דירקטורית
  • רו"ח אריה אברמוביץ               נציג ציבור, דירקטור